Parkreglement Park Vijversburg

Stichting op Toutenburg is sinds 1892 eigenaar van het Rijksmonumentale Park Vijversburg en heeft als taak het erfgoed in stand te houden voor de volgende generaties. Jij, als bezoeker mag van dit cultuurhistorisch erfgoed genieten en bent van harte welkom. Er zijn regels opgesteld om jouw bezoek en dat van anderen zo aangenaam mogelijk te maken. Bij het betreden van Park Vijversburg ga jij, als gast, akkoord met onderstaande regels:

Entree:

 • Het park is elke dag, het jaarrond, open van 8.00 – 18.00 uur.
 • Het is niet toegestaan om buiten de openingstijden in het park en/of parkeerterrein te verblijven.
 • Voor de toegang tot het park dient iedere bezoeker vanaf 2 jaar in het bezit te zijn van een geldig toegangsbewijs:
 • Het toegangsbewijs dien je goed te bewaren tijdens het verblijf en op verzoek van een medewerker van Park Vijversburg te tonen.
 • Kinderen onder de 10 jaar mogen alleen onder begeleiding van een volwassene het park betreden.
 • Bij extreem weer, waaronder ijzel of storm, behoudt Park Vijversburg zich het recht om het park te sluiten. Dit in verband met de veiligheid van de bezoekers. Leidend hierin zijn de alarmmeldingen van het KNMI. Houd bij slecht weer met name Facebook in de gaten en de website vijversburg.nl.
 • Het is niet toegestaan om over de omheiningen te klimmen.

Aansprakelijkheid

 • Het bezoek aan het park geschiedt geheel op eigen risico. Park Vijversburg aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor welke schade dan ook door de gast geleden, tenzij de schade het directe gevolg is van opzet of grove schuld van Park Vijversburg of één van onze medewerkers.
 • De bospaden worden door de medewerkers onderhouden conform de geldende regels. De bospaden zijn niet overal egaal en hier en daar zorgen boomwortels voor onregelmatigheden. Houd hiermee rekening, je kunt hierover struikelen.
 • In het park zijn veel bruggetjes die glad kunnen zijn. Houd hiermee rekening, je kunt uitglijden.
 • In het park staan ruim twintig kunstwerken. Kunstwerken zijn geen speeltoestellen. Geniet van de kunstwerken met respect voor de kunstenaar.
 • Bij het betreden van de grot aanvaard je dat je een wandeling maakt in het donker waarbij je je hoofd kunt stoten.
 • In het park zijn veel diepe waterpartijen. Aan ouders en/of verzorgenden de taak om hun kinderen goed in de gaten te houden.
 • Kinderen zonder zwemdiploma mogen niet op de vlotten in het waterlabyrint in het parkdeel Frijlân varen. Ook hierbij de oproep aan de ouders en/of verzorgenden om hun kinderen niet uit het oog te verliezen.
 • Park Vijversburg aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor vermissing, diefstal en/of vernieling van de door jouw meegebrachte goederen/spullen. Gevonden voorwerpen kunnen bij de Villa en/of werkschuren worden afgegeven.
 • Park Vijversburg is niet aansprakelijk voor gevolgschade, waaronder begrepen bedrijfsschade en inkomstenderving.
 • Het park wordt zorgvuldig onderhouden. Indien je toch geconfronteerd wordt met een onveilige situatie, meld dit dan zo spoedig mogelijk via info@vijversburg.nl of 0511 – 43 24 27. Heb jezelf iets beschadigd, meld dit dan ook. Schade toegebracht aan het park, kunstwerken en opstallen zal op de veroorzakers worden verhaald.

Parkeren

 • Het parkeerterrein is eigendom van Stichting op Toutenburg en is bedoeld voor de bezoeker van Park Vijversburg.
 • Parkeren is mogelijk tussen 8.00 – 18.00 uur. Na 18.00 uur is het niet meer mogelijk om met de auto het parkeerterrein te verlaten. De grote hoofdpoort is dan gesloten.
 • Parkeren geschiedt geheel op eigen risico.
 • Op het parkeerterrein zijn parkeervakken aangegeven. Auto’s dienen geparkeerd te worden op deze vakken. Er zijn twee MIVA-parkeervakken die gebruikt mogen worden op vertoon een gehandicaptenparkeerkaart.

Reclame en beeld- en/of geluidsopnames

 • Het verkopen van goederen, het flyeren of reclame maken in welke vorm dan ook in het park, is niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming van Park Vijversburg.
 • Het is toegestaan om in het park te fotograferen en te filmen, echter alleen voor eigen gebruik.
 • Voor het maken van fotoshoots en/of (promotie)filmpjes dient toestemming gevraagd te worden aan Park Vijversburg.
 • In opdracht van Park Vijversburg worden foto’s en beeldmateriaal gemaakt van het park en van de personen die in het park aanwezig zijn. Het park is gerechtigd om deze opnames te gebruiken en te publiceren voor promotionele doeleinden. Het maken van deze opnames wordt met de nodige zorgvuldigheid gedaan. Indien je absoluut niet in beeld wilt komen, ontwijk dan de plekken waar je een fotograaf en/of filmer aan het werk ziet.

Overig

 • Honden en overige (huis)dieren zijn niet toegestaan in Park Vijversburg.
 • Volleerde geleidehonden die worden gebruikt ter begeleiding van mindervalide personen kunnen, op vertoon van een erkenningscertificaat, het park betreden.
 • Het park is bedoeld voor het maken van een wandeling. Het is niet toegestaan om met een (brom)fiets en/of een skelter het park binnen te gaan. Loopfietsen voor kleine kinderen en/of loopfietsen als hulpmiddel zijn wel toegestaan.
 • In het park is het toegestaan om te picknicken. In en rondom de Villa/theesalon is het echter niet toegestaan om zelf meegebrachte consumpties te nuttigen.
 • Afval dient in de daarvoor bestemde afvalbakken te worden gedeponeerd of mee naar huis genomen. De medewerkers proberen het park zo schoon mogelijk te houden en vragen je hulp hierbij.
 • Het is niet toegestaan om in het park te barbecueën of vuur aan te steken.
 • Het meenemen van planten, groenten en/of pompoenen uit het park is niet toegestaan.
 • Wil je het as van een dierbare in het park uitstrooien, dan heb je daarvoor toestemming van de stichting nodig. Er is hiervoor een speciale plek ingericht. Neem hiervoor contact met ons op.

 

In alle gevallen waarin deze parkregels niet voorzien, beslist Team Vijversburg. Voor vragen en/of het melden van onregelmatigheden kun je ons mailen via info@vijversburg.nl en/of bellen tijdens werkdagen op 0511 – 43 24 27.

 

Een fijne wandeling toegewenst.

Team Vijversburg